Как написать ФИО на английском

На сегодня самое лучшее и полное руководство о том, как написать своё имя на английском языке, содержит разговорник К.Васильева “Английский в кармане”.
Ниже приведен соответствующий раздел этой книги.

1. Русские имена и фамилии по английски:

При заполнении всякого рода анкет, вопросников, документов просто передавайте русское написание своего имени английскими, буквами.

Анна
Борис
Владимир
Глеб
Зинаида
Иван
Константин
Anna
Boris
Vladimir
Gleb
Zinaida
Ivan
Konstantin
Леонид
Нина
Павел
Роман
Станислав
Светлана
Leonid
Nina
Pavel
Roman
Stanislav
Svetlana

Написание отдельных русских букв:

 • Ь  Ъ – Мягкий знак (как и твердый) в английском написании не передается совсем:
  Дарья Соболь
  Игорь Мельников
  Ольга Вольнова
  Darya Sobol
  Igor Melnikov
  Olga Volnova
 • Ы  Й – Буквы Ы и Й передаются английской Y:
  Алымова
  Лысенко
  МалышевАндрей
  Буйнов
  Николай Райкин
  Алексей Майоров
  Сергей
  Зайков
  Alymova
  Lysenko
  MalyshevAndrey
  Buynov
  Nikolay Raykin
  Aleksey Mayorov
  Sergey
  Zaykov
 • Окончания ЫЙ и ЫЙ – Вместо них ставится, как правило, одна буква Y:
  Анатолий Подвольский
  Дмитрий
  Белый
  Юрий Завадский
  Anatoly Podvoysky
  Dmitry Bely
  Yury
  Zavadsky
 • Гласные Е и Э – Передаются одинаково – Е:
  Вера Лебедева
  Эдуард Эткин
  Vera Lebedeva
  Eduard Etkin
 • Когда Е содержит два звука [ЙЭ] используют YE:
  Евдоким Астафьев
  Ефим Ерин
  Yevdokim Astafyev
  Yefim Yerin
 • Букву Ё воспроизводят как Е:
  Аксёнов
  Парфёнов
  Сёмина
  Aksenov
  Parfenov
  Semina
 • Когда надо подчеркнуть букву Ё воспроизводят ее звучание [йо]
  – YO:

  Фёдор Киселёв
  Пётр Воробёв
  Fyodor Kiselyov
  Pyotr Vorobyov
 • Русская буква Ю по своему звучанию это [ЙУ] по английски это –
  YU:

  Юлия Беляева
  Юрий Юрский
  Yuliya Belyaeva
  Yury Yursky
 • Русская буква Я это [ЙА] представляем ее так – YA:
  Татьяна Яблокова
  Яков Яров
  Tatyana Yablokova
  Yakov Yarov
 • Русская буква Ж передается сочетанием ZH:
  Бажов
  Жирин
  Вожжин
  Рожкова
  Bazhov
  Zhirin
  Vozhzhin
  Rozhkova
 • Для русской буквы Х используется сочетание KH:
  Михаил Хренов
  Хоритон Лохматов
  Mikhail Khrenov
  Khariton Lokhmatov
 • Русское Ц состоит из звуков [ТС] и в английском становится
  TS:

  Васнецов
  Птицин
  Царев
  Vasnetsov
  Ptitsyn
  Tsarev или
  Tsaryov
 • Русской букве Ч в английском соответствует сочетание CH:
  Бочаров
  Почтарев
  Черновол
  Bocharov
  Pochtaryov
  Chernovol
 • Русское Ш передается английскими буквами SH:
  Кашин
  Мышкин
  Шитов
  Kashin
  Myshkin
  Shitov
 • Русское Щ приходится изображать четырьмя буквами SHCH:
  Борщов
  Щербаков
  Щукин
  Borshchov
  Shcherbakov
  Shchukin

  2. Международный фонетический алфавитИспользуется в авиации, армии, телекоммуникации и т.д.

   

  A as in ALFA
  B as in BRAVO
  C as in
  CHARLIE
  D is in DELTA
  E is in ECHO
  F as in
  FOXTROT
  G as in GOLF
  H as in HOTEL
  I as in
  INDIA
  J as in JULIET
  K as in KILO
  L as in
  LIMA
  M as in MIKE
  N as in NOVEMBER
  O as in OSCAR
  P as
  in PAPA
  Q as in QUEBEC
  R as in ROMEO
  S as in
  SIERRA
  T as in TANGO
  U as in UNIFORM
  V as in
  VICTOR
  W as in WHISKEY
  X as in X-RAY
  Y as in
  YANKEE
  Z as in ZULU

Офіційна транслітерація українського алфавіту латиницею затверджена
постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р.

Український алфавіт

Латиниця

Позиція у слові

Приклади написання

українською мовою

латиницею

Аа

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Бб

Bb

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivkа
Borysenko

Вв

Vv

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Гг

Hh

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghurskyi

Ґґ

Gg

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Дд

Dd

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Ее

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Єє

Ye

ie

на початку слова
в інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп’є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Жж

Zh zh

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

Зз

Zz

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

Ии

Yy

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

Іі

Ii

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Її

Yi

i

на початку слова

в інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Йй

Y
i

на початку слова
в інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

Кк

Kk

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Лл

Ll

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

Мм

Mm

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Нн

Nn

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliіa

Оо

Oo

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

Пп

Pp

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Рр

Rr

Решетилівка
Рибчинськй

Reshetylivka
Rybchynskyi

Сс

Ss

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Тт

Tt

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

Уу

Uu

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Фф

Ff

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Хх

Kh kh

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Цц

Ts ts

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Чч

Ch ch

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Шш

Sh sh

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щщ

Shch shch

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Юю

Yu

іu

на початку слова
в інших позиціях

Юрій
Корюківка

Yurii
Koriukivka

Яя

Ya

ia

на початку слова
в інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh” (наприклад, Згорани – Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від “zh” – відповідника української літери “ж”.

Не відтворюють: м’який знак і апостроф.

20 комментариев к “Как написать ФИО на английском

 1. Еще раз Здравствуйте! Хотелось бы узнать как правильно пишется по английски Мне очень нравится кататься на коньках, и Мне нравится заниматься туризмом.Заранее спасибо за ответ!

 2. Подскажите пожалуйста, я вот не очень хорошо знаю английский язык но довольно таки хочу понимать его, пока что у меня мало данных возможностей, вот скажите мое имя и фамилия – Нехай Михаил, как будет правильно на английском Nekhay Mikhail and Nehay Mihail ?

 3. Подскажите как правильно написать на английском Рябицкая Татьяна Николаевна?

 4. Здравствуйте! А моё имя и отчество на английском как будет правильно? Татьяна Сергеевна. Может так: Tatyana Sergeevna. Правильно?? Спасибо заранее за ответ)

 5. Добрый вечер!Мне нужна Ваша помощь. Мое имя Юлия. В английском языке есть имя Джулия. А как на английском будет правильное написание имени Юля? Просто Ulia? Заранее спасибо.

 6. Здравствуйте!Увы но я плохо знаю английский язык, хотелось бы узнать как правильно пишется моя фамилия Белочук.Спасибо за внимание!

 7. Моё имя Беляев Виталий.Скажите пожалуйста в паспорте написано Beliaeu Vitaly, а учительница в школе говорила, что правильно Belyaev Vitalik. Как правильно?

 8. подскажите как правильно писать Самуйлик Денис. В паспорте вписан как Samuylyk Denys

 9. Здравствуйте ! Как правильно написать свое имя на Английском? Konstantin или Constantin? Спасибо!

 10. Доброго времени суток. Меня тоже интересует правильное написание имени и фамилии. Я Юлия Ерещенко. Я в нескольких источниках нашла разные варианты написания имени такие как Julia Yuliya Yulia. Фамилию я пишу так Yereshchenko. Будьте добры подскажите, пожалуйста, правильно ли я пишу фамилию и как написать имя. Заранее Вам благодарна.

 11. Здравствуйте)) Как правильно написать свое отчество на Английском? Николаевна (Миколаївна) – Nikolayevna (Mykolaivna)? Спасибо ,большое)

 12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно написать на английском Мандрейкинв Настя.

 13. Здравствуйте, подскажите пожалуйста как написать мою фамилию на английском Зубарев. Зарание благодарен.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>